Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

6. Force majeure

En parts forpligtelser, gælder under forudsætning af, at forpligtelserne ikke umuliggøres eller gøres urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på tidspunktet for aftalens indgåelse, og ikke uden væsentlige omkostninger, kunne have undgået eller overvundet (Force majeure). For at en part kan gøre force majeure gældende, skal vedkommende uden ubegrundet ophold skriftligt underrette den anden part om, at force majeure er indtrådt.

Tilstedeværelsen af force majeure medfører, at den pågældende part er frigjort fra at opfylde sine forpligtelser til aftalt tidspunkt og i det tidsrum herefter, hvor opfyldelsen må udskydes som følge af force majeure. Vedvarer force majeure ud over 90 dage, har parterne ret til, med øjeblikkelig virkning, at ophæve kontrakten i sin helhed.