Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

3.2. Danhost ansvar

Danhost kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af domænenavne eller abonnementer/services og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra kundens side. Ej heller kan Danhost drages til ansvar ved suspendering af abonnementer som skyldes manglende betaling af abonnement/domæne eller overtrædelse af vores forretningsbetingelser.

Danhost tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Danhost forbeholder sig dog ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt.

Danhost påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Danhost har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Danhost kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende. Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om Danhost selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Danhost´s funktioner.