Sikker hosting og god support siden 1997Sikker hosting og god support siden 1997

2.6. Specielt vedr. serverhosting

Punkt 2.6 vedr. kun server/mail hosting samt IT-outsourcing.

a.1)

Danhost har ejendomsretten til alt udstyr, undtagen udstyr leveret af kunden.

a.2)

Danhost er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og bekostning af udstyr samt dataforbindelser med mindre andet er særskilt aftalt.

a.3)

Oprettelse anses for gennemført, når der kan etableres datakommunikation til serveren.

a.4)

Leverer kunden eget udstyr skal dette kunne tilsluttes RJ45 Ethernet med 10 Mbitt/s, 100Mbit/s eller 1Gbit/s hastighed.

a.5)

Kunden er ansvarlig for korrekt licensering af software, på serveren. Omkostninger vedr. dette punkt påhviler alene kunden. Danhost skal holdes skadesløs og ikke påføres omkostninger vedr. dette.

 

Ansvar/garanti

b.1)

Et eventuelt erstatningsansvar overfor Danhost omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningsansvar fra tredjemand. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter heller ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af Danhost.

b.2)

Danhost erstatningsansvar er begrænset til 10.000,00 DKK pr. år uanset omfanget af de skader, som måtte være indtruffet i løbet af året.

b.3)

Danhost garanterer en oppetid på dataforbindelsen på 99,85 % set over et år. Er den af Danhost leverede forbindelse afbrudt i en sammenhængende periode på to timer eller mere, krediteres 500,00 DKK pr. periode, dog maksimalt en måneds abonnement pr. måned.

b.4)

For at kunden kan gøre krav på refusion skal dokumentet ”ansøgning om refusion”, som kan hentes ved kontakt til Danhost, udfyldes og sendes i underskrevet stand til Danhost.
Dokumentet skal være Danhost i hænde senest 14 dage efter konstateret afbrydelse.

b.5)

Der kan maksimalt krediteres en måneds leje pr. måned.

 

Driftsafbrydelser

c.1)

Danhost er alene ansvarlig overfor kunden for tab forårsaget af afbrydelse, forsinkelse, forstyrrelse, mangelfuld betjening, såfremt disse forhold kan henregnes til Danhost og /eller Danhost medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

c.2)

Danhost er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Danhost bærer ikke ansvaret for tab, som følge af uvedkommendes adgang til kundens datasystemer.

c.3)

Danhost eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den, af kunden senest betalte abonnementsafgift, svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum, hvor kunden har været ude af drift.

c.4)

Såfremt afbrydelse eller fejl kan henføres til kundens egne forhold for eksempel ved tilslutning til fejlagtigt udstyr eller fejlbetjening, er kunden ikke berettiget til afgiftsnedsættelse i henhold til ovennævnte bestemmelser.

c.5)

Danhost er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.

c.6)

Danhost påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

c.7)

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af ydelse eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Danhost har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at Danhost kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om Danhost selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Danhost funktioner.

 

Gå til serverhosting >>